پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی برج Leaching

پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی برج Leaching

نوع پروژه: طراحی پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی برج Leaching
 
فعالیت های صورت گرفته :مشاوره، طراحی پوشش
 
موضوع پروژه:
  در فرآیند لیچینگ با توجه به PH اسیدی سیال و وجود پارتیکل های ساینده در آن ، مسیر های حرکت  و تانک نگهداری سیال در معرض فرسایش شدید قرار دارد. این شرکت پوشش کامپوزیتی مقاوم به سایش و خوردگی شیمیایی متناسب با این محیط خورنده طراحی و معرفی نموده است

نام کارفرما: .