طراحی پوشش ترمیمی و مقاوم به خوردگی در خطوط انتقال آب نیروگاهی

طراحی پوشش ترمیمی و مقاوم به خوردگی در خطوط انتقال آب نیروگاهی

نوع پروژه: انتخاب متریال و مهندسی ساخت

فعالیتهای صورت گرفته: مشاوره، تحلیل داده های مهندسی، طراحی پوشش مقاوم به خوردگی 

 

راهکار های ارائه شده:

پس ازطراحی مکانیکی سازه ، به منظور دست یابی به استحکام مکانیکی و همچنین افزایش میزان مقاومت به خوردگی، طراحی پوشش ترمیمی سازه ی خط لوله با استفاده از رزین و الیاف شیشه مناسب انجام گردید.

نام کارفرما: .