طراحی و ساخت جعبه نگهداری حلقه نجات

طراحی و ساخت جعبه نگهداری حلقه نجات

نوع پروژه: طراحی و ساخت پروتوتایپ
 
فعالیت های صورت گرفته: طراحی، تحلیل داده های مهندسی، مدلسازی  و قالب سازی و ساخت پروتوتایپ
 
انتخاب کامپوزیت مقاوم به شرایط محیطی و خوردگی و انجام تست های مختلف مانند تست های مقاومت در برابر شعله، آزمون های مکانیکی و شیمیایی به منظور برآورده کردن استانداردهای ایمنی